فایل های دسته بندی تولیدی - صفحه 1

طراحی ایجاد تولید خمیر کاغذ از باگاس

شرح چگونگی تولید خمیر کاغذ از باگاس و ضایعات نیشکر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل